partner in administratie
Deel deze pagina:

09 dec
2014

Eindejaarstips en aandachtspunten 2014/2015 van Register Belastingadviseurs

Register Belastingadviseurs heeft allerlei eindejaarstips en aandachtspunten op een rij gezet. Oostwerk licht enkele belangrijke zaken er uit.

Bekijk hier het volledige overzicht van de eindejaarstips en aandachtspunten van Register Belastingadviseurs.

Enkele belangrijke zaken door Oostwerk eruit gepikt:

Loonbelasting

Gebruik de VAR 2014 tot de invoering van de BGL in 2015
De geldigheidsduur van de VAR die betrekking heeft op het kalenderjaar 2014, wordt verlengd tot de datum van inwerkingtreding van de Wet invoering Beschikking geen loonheffingen. Belastingplichtigen die nog geen VAR 2014 hebben of andere werkzaamheden gaan uitvoeren dan waarop de VAR 2014 betrekking heeft, kunnen voor 2015 een VAR aanvragen. Deze blijft geldig tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
!   Een werkgever die een opdracht verleent voor het uitvoeren van werkzaamheden, kan inhouding van loonheffingen voor de opdrachtnemer voorkomen met een VAR winst uit onderneming (VAR-WUO) of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap (VAR-DGA) van de opdrachtnemer. De werkzaamheden moeten dan wel in lijn liggen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven.

Inkomstenbelasting

Dien een middelingsverzoek in bij sterk wisselend inkomen
Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak bestaan op een middelingsteruggave. Dit houdt in dat het inkomen van drie jaren in gelijke delen over die jaren wordt verdeeld. Voorwaarde voor middeling is dat de aanslagen over de drie betreffende jaren definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden. Elk te middelen jaar mag slechts één keer in een middelingsverzoek zijn begrepen. Het loont om vooraf het verzoek voor een middelingsteruggave goed door te rekenen om de meest gunstige jaren te bepalen voor het middelingsverzoek. Middeling kan ook een aardige optie zijn voor personen die kort geleden hun eerste “echte” baan hebben gekregen en de jaren daarvoor een vakantiebaan of een bijbaan hebben gehad.
!       Het bedrag van de teruggave moet hoger zijn dan een bepaalde drempel (2014: € 545).
!       Bij een middelingsverzoek mag niet alleen rekening worden gehouden met het inkomstenbelastingdeel maar moet ook rekening worden gehouden met de premie volksverzekeringen.
!       In een besluit is onder voorwaarden goedgekeurd dat als geheel kalenderjaar mag worden aangemerkt, het kalenderjaar waarin slechts een deel van dat jaar binnenlandse belastingplicht bestond als gevolg van overlijden. Het besluit werkt terug tot en met 23 juni 2014.

Dien een T-biljet in om belasting terug te krijgen bij kleine (bij)banen
Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In dat geval kan het te veel ingehouden bedrag aan loonbelasting via een T-biljet worden teruggevraagd. T-biljetten moeten binnen vijf jaar na het einde van het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend en de teruggave moet minimaal € 14 bedragen. Tot en met 31 december 2014 kunnen de T-biljetten over 2009 en latere jaren nog worden ingediend.
!       Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte onbedoeld leidt tot een te betalen bedrag in plaats van tot een teruggave.

Pas als starter willekeurige afschrijving toe
Startende ondernemers kunnen over hun investeringen tot een maximum van € 306.931 (2014) willekeurig afschrijven. Als de startende ondernemer dat wenst, kan hij in één keer tot de restwaarde afschrijven. Bij bedrijfspanden kan in één keer tot de “bodemwaarde” worden afgeschreven. De bodemwaarde van een bedrijfspand in eigen gebruik bedraagt 50% van de WOZ-waarde, bij gebruik door derden is deze gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. Als door de forse afschrijving een verlies ontstaat, kan dit worden verrekend met positieve inkomsten van box 1 in de voorafgaande drie jaren.
!     Door een optimale willekeurige afschrijving kan recht ontstaan op een middelingsteruggave.
!       Door willekeurig af te schrijven kan het recht op zelfstandigenaftrek vervallen in de situatie dat verlies wordt geleden. Bij een verlies leidt toepassing van de MKB-winstvrijstelling tot een verlaging van het verlies.

Registreer de uren bij voor het urencriterium in verband met ondernemersfaciliteiten
Voor de zelfstandigenaftrek, de speur- en ontwikkelingsaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve geldt een urencriterium. Minimaal 1.225 uren moeten in een kalenderjaar zijn besteed aan de onderneming en ook nog eens minimaal 50% van de beschikbare tijd.
!       Voor startende ondernemers geldt de 50%-eis niet dus is er een soepeler urencriterium. Startende ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben aan 800 ondernemingsuren voldoende om te voldoen aan het urencriterium.
!      Ondernemers die naast hun onderneming een dienstbetrekking hebben, zullen doorgaans niet voldoen aan het urencriterium.
!      Ondernemers die twee jaar achter elkaar niet voldoen aan het urencriterium, moeten de oudedagsreserve belast laten afnemen met het bedrag dat de oudedagsreserve het ondernemingsvermogen overtreft.

Vraag (maximaal) vier maanden uitstel bij betalingsproblemen
Ondernemers die belastingschulden niet kunnen betalen, kunnen telefonisch vragen om uitstel van betaling van maximaal vier maanden. Dit geldt alleen voor schulden tot € 20.000.
!      Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze betalingsregeling, is wel invorderingsrente verschuldigd. Deze bedraagt sinds 1 april 2014 4%.

Omzetbelasting

Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015
Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud van woningen in de bestaande bouw is van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2014 verlaagd van 21% naar 6%. De regeling wordt verlengd tot 1 juli 2015. Stel renovatie- of onderhoudswerkzaamheden dus niet al te lang uit. De regeling ziet op diensten van bouwbedrijven, schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven, klusbedrijven, installatiebedrijven, hoveniersbedrijven en (tuin)architecten.
!      De woning moet minimaal twee jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van het verlaagde BTW-tarief op arbeidskosten.

Vraag BTW over facturen van niet-betalende debiteuren terug
BTW die al is afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kan worden geïnd, kan bij de Belastingdienst worden teruggevraagd. Deze BTW mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende aangifte BTW, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.

Pas kleineondernemersregeling (KOR) toe bij een laag BTW-bedrag
Ondernemers die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW (na aftrek van voorbelasting) zijn verschuldigd, komen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft de ondernemer een deel van de BTW niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% als de ondernemer op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan BTW is verschuldigd.
!      De KOR geldt niet voor rechtspersonen.

Betaal brandstof voor de zakelijke auto niet contant
Als sprake is van een auto van de zaak is alle BTW die voor de auto wordt betaald als voorbelasting terug te vragen. Deze voorbelasting gaat verloren als de brandstof contant is betaald omdat in dat geval niet duidelijk is wie de brandstof heeft betaald. Zorg er daarom voor dat de brandstof wordt betaald met een bankpas, tankpas of creditcard.

Dien tijdig correctie in van BTW-aangiften over 2014 (en eerdere jaren)
Als te weinig of te veel BTW is aangegeven, moet dit zo snel mogelijk worden gecorrigeerd door middel van een suppletie (ofwel vrijwillige verbetering). Het suppletieformulier is te downloaden op de website van de Belastingdienst. Als de BTW-correctie minder bedraagt dan € 1.000, mag de correctie worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte BTW. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een betalen of een te ontvangen bedrag.
!      De BTW-schuld zelf aangeven beperkt de hoogte van de belastingrente en de boete. Wacht dus niet tot de Belastingdienst naar aanleiding van een eventuele controle een naheffingsaanslag oplegt.

Diversen

Dien aangifte tijdig in om een verzuimboete te ontlopen
Als de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan (en zal) de inspecteur een verzuimboete opleggen. De standaardboete bedraagt 7% van het wettelijk maximum van € 4.920 (€ 344) maar kan in bijzondere omstandigheden worden gematigd (voor de inkomstenbelasting tot 1% van het wettelijk maximum (€ 49) en voor de vennootschapsbelasting tot 5% van het wettelijk maximum (€ 246)).
!      Voorkom dat een verzuimboete wordt opgelegd door tijdig de aangifte in te dienen. Als de aangifte wordt verzorgd door een gemachtigde is het verstandig om de vinger aan de pols te houden. De belastingplichtige blijft in de meeste gevallen namelijk zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van zijn aangifte.

Bewaar administratie over 2007 zeker nog tot 2015
De administratie van de onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Aan het einde van 2014 kan dus de administratie over 2007 en eventueel voorgaande jaren worden weggedaan. Het is echter verstandig om niet alles weg te doen. Zo moet in verband met de herzieningstermijn voor de BTW de administratie van onroerende zaken tien in plaats van zeven jaar worden bewaard.
!      Permanente documenten, zoals notariële akten, pensioenpolissen en vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst, moeten natuurlijk altijd worden bewaard.

Bekijk hier
het volledige overzicht van de eindejaarstips en aandachtspunten van Register Belastingadviseurs.