partner in administratie
Deel deze pagina:

17 dec
2015

TIPS: Eindejaarstips en aandachtspunten 2015/2016

Oostwerk heeft een selectie voor u gemaakt uit de eindejaarstips en aandachtspunten van Register Belastingadviseur.

INKOMSTENBELASTING

Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage
In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van de auto van de zaak of van de eigen onderneming. Door nog dit jaar een nieuwe auto te kopen of leasen, kan een aanzienlijk fiscaal voordeel worden behaald. Wie nog in 2015 een auto leaset of koopt, geniet nog vijf jaar lang van de voordeligere bijtellingstarieven.

Voldoe aan het urencriterium voor ondernemersfaciliteiten
Voor de zelfstandigenaftrek, de speur- en ontwikkelingsaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve geldt een urencriterium. Minimaal 1.225 uren moeten in een kalenderjaar zijn besteed aan de onderneming en ook nog eens minimaal 50% van de beschikbare tijd.
Voor startende ondernemers geldt een soepeler urencriterium doordat de 50%-eis niet geldt. Startende ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben genoeg aan 800 ondernemingsuren om te voldoen aan het urencriterium.

Pas als starter willekeurige afschrijving toe
Startende ondernemers kunnen over hun investeringen tot een maximum van € 309.693 (2015) willekeurig afschrijven. Als de startende ondernemer dat wenst, kan hij in één keer tot op de restwaarde afschrijven. Bij bedrijfspanden kan in één keer tot op de “bodemwaarde” worden afgeschreven. De bodemwaarde van een bedrijfspand in eigen gebruik bedraagt 50% van de WOZ-waarde. Als door de forse afschrijving een verlies ontstaat, kan dit worden verrekend met positieve inkomsten van box 1 in de voorafgaande drie jaren.

LOONBELASTING

Gebruik VAR tot vervanging door modelovereenkomst in 2016
Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) worden in de loop van 2016 beiden verantwoordelijk voor de kwalificatie van hun arbeidsrelatie. Dan verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in werking, waarschijnlijk per 1 april 2016. Tot die tijd blijft de VAR 2014 of 2015 geldig, zolang het werk hetzelfde blijft en wordt uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.

OMZETBELASTING

Pas kleineondernemersregeling toe bij een laag btw-bedrag
Ondernemers die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW (na aftrek van voorbelasting) zijn verschuldigd, komen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoeft de ondernemer een deel van de BTW niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% als de ondernemer op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan BTW is verschuldigd.

Vraag BTW over facturen van niet-betalende debiteuren terug
BTW die al is afgedragen maar niet (meer) kan worden geïnd van de debiteur, kan bij de Belastingdienst worden teruggevraagd. Deze BTW mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende aangifte BTW, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.

Neem BTW over privégebruik auto op in laatste aangifte
Als de auto van de zaak ook privé wordt gebruikt, moet de in aftrek gebrachte BTW over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar worden gecorrigeerd. Uit de administratie moet blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt. Als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt, is het ook toegestaan om 2,7% van de catalogusprijs van de auto (dat is de prijs inclusief BTW en BPM) als privégebruik voor de BTW in aanmerking te nemen als zogenaamde fictieve dienst.
Is een auto vanaf het jaar van ingebruikneming vijf jaren in de onderneming gebruikt en behoort de auto tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer, dan mag rekening gehouden worden met fictieve dienst van 1,5% van de cataloguswaarde. Ook als bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is gebracht, mag voor de berekening van de BTW over het privégebruik worden uitgegaan van deze 1,5%.

Dien tijdig correctie in van btw-aangiften over 2015 (en eerdere jaren)
Als te weinig of te veel BTW is aangegeven, moet dit zo snel mogelijk worden gecorrigeerd door middel van een suppletie (ofwel vrijwillige verbetering). Als de btw-correctie minder dan € 1.000 bedraagt, mag deze worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte BTW. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een te betalen of een te ontvangen bedrag. Voor hogere bedragen is een suppletieformulier te downloaden op de website van de Belastingdienst.
De btw-schuld zelf aangeven beperkt de hoogte van de belastingrente en de boete. Wacht dus niet tot de Belastingdienst naar aanleiding van een eventuele controle een naheffingsaanslag oplegt. De Belastingdienst is bezig met een landelijke actie balansschulden en controleert dus intensiever om deze btw-schulden te innen.

DIVERSEN – aandachtspunten

Bewaar administratie over 2008 zeker nog tot 2016
De administratie van de onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Aan het einde van 2015 kan dus de administratie over 2008 en eventueel voorgaande jaren worden weggedaan. Het is echter verstandig om niet alles weg te doen. Zo moet in verband met de herzieningstermijn voor de BTW de administratie van onroerende zaken tien in plaats van zeven jaar worden bewaard.
Permanente documenten, zoals notariële akten, pensioenpolissen en vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst, moeten natuurlijk altijd worden bewaard.

Bron: Register Belastingadviseurs (www.rb.nl).

Bekijk hier het volledige overzicht met eindejaarstips en aandachtspunten >>